Nasza działalność

Budujemy mosty

Program „Budujemy mosty” wspiera inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych. Służą one przeciwdziałaniu wykluczeniom społecznym i ekonomicznym, podwyższaniu poziomu bezpieczeństwa, wykształcenia oraz rozwojowi świadomości obywatelskiej oraz wzmacnianie poczucia przynależności i integracji z lokalną społecznością.

O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i oddziały terenowe lub np. uczelnie wyższe publiczne, publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe czy koła gospodyń wiejskich z powiatu włocławskiego.

W VIII edycji programu Fundacja dofinansowała 27 projektów na kwotę 273 422,14 zł. Z różnego rodzaju aktywności skorzytało 9747 odbiorców. W realizację społecznych inicjatyw zaangażowało się 101 wolontariuszy.