O fundacji

Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość. Ta misja przyświeca nam w naszych codziennych działaniach, na które składają się konkursy grantowe i programy stypendialne. Wspieramy inicjatywy promujące edukację, kulturę, zdrowie i ochronę środowiska. 

Misja

Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość lokalnych społeczności.

Nasze cele

Zgodnie ze statutem, wspieramy finansowo projekty na rzecz:

 • podwyższania poziomu wykształcenia mieszkańców,
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych,
 • podwyższania poziomu bezpieczeństwa publicznego,
 • zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki,
 • podnoszenia jakości pomocy społecznej,
 • poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców,
 • podnoszenia atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej,
 • upowszechnienia rekreacji, kultury fizycznej i sportu,
 • wspierania środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy,
 • wzmocnienia integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • promocji i organizacji wolontariatu.

Fundacja wspiera

 • organizację warsztatów, szkoleń , wykładów, seminariów,
 • organizację wystaw, przeglądów, targów, koncertów, spotkań, konkursów,
 • tworzenie i działalność świetlic, klubów, miejsc spotkań grup lokalnych,
 • koszty publikacji materiałów informacyjnych, w tym audiowizualnych, archiwizacja wiedzy, tworzenie baz danych,
 • inne innowacyjne działania w celu integracji i rozwoju społeczności lokalnej.

Dane rejestrowe

Fundacja ANWIL
Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000511071
NIP 8883119978, REGON 341580513

Numer rachunku bankowego:
Bank Pekao 27 1240 3389 1111 0010 5815 7159

Aktualności