06.05.2024

To już dziesiąte wakacje z Fundacją

Po raz dziesiąty Fundacja ANWIL organizuje program grantowy, którego celem jest finansowe wsparcie lokalnych inicjatyw zorientowanych na zapewnienie dzieciom oraz młodzieży aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w lecie. Jak co roku, Fundacja ANWIL liczy na ciekawe projekty organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w sferze pożytku publicznego z terenu powiatu włocławskiego.

W tym roku Fundacja ANWIL na organizację wakacyjnego wypoczynku przeznaczy 200 tys. zł. Maksymalna wysokość grantu wyniesie 20 tys. złotych. Dzięki temu wsparciu, organizacje i instytucje będą mogły zrealizować różnorodne projekty, takie jak półkolonie, warsztaty, treningi sportowe i wiele innych, z których będą mogły skorzystać dzieci i młodzież w wieku do lat 14.

Na granty mają szansę najbardziej wartościowe projekty o widocznych walorach edukacyjnych, pobudzające do rozwoju, służące rozszerzaniu indywidulanych zainteresowań, zwiększające wrażliwość na potrzeby innych, pogłębiające wiedzę i rozwijające talenty uczestników oraz projekty skierowane do jak najszerszej grupy uczestników i pozytywnie oddziałujące na wyrównywanie szans w dostępie do wypoczynku.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także koła gospodyń wiejskich z całego powiatu włocławskiego.

Jak przystąpić do konkursu?

Aby wziąć udział w konkursie grantowym, należy przygotować projekt, spełniający określone kryteria i wypełnić wniosek o grant on-line w systemie RoGrant pod adresem https://granty-fundacja.anwil.pl. Wnioskodawcy, którzy po raz pierwszy będą aplikować w systemie RoGrant, w pierwszym kroku muszą dokonać rejestracji, przez którą krok po kroku przeprowadzi ich instrukcja użytkownika dostępna również na stronie Fundacji. Termin składania wniosków upływa 27 maja 2024.

Szczegółowe zasady programu: