27.05.2024

Wystartował kolejny program grantowy Fundacji ANWIL

Fundacja ANWIL ogłasza nabór do programu grantowego „Budujemy mosty 2024”. W tegorocznej edycji programu na wsparcie projektów, skierowanych do lokalnych społeczności, organizacja przeznaczy 200 tys. zł. Standardowo, beneficjenci programu zostaną wyłonieni w drodze konkursu. Spośród zgłoszonych inicjatyw społecznych, zostaną wyłonione te, które nie tylko wpiszą się w kluczowe cele fundacji, ale też będą odpowiadały realnym potrzebom lokalnej społeczności.

Na grant w wysokości do 20 tys. zł szansę mają projekty skierowane do lokalnej społeczności i wynikające z przeprowadzonej analizy potrzeb mieszkańców oraz wyróżniające się innowacyjnością. W ocenie będę brane pod uwagę takie kryteria jak: jasno określony cel, dobrze zdefiniowana grupa odbiorców, szczegółowo zaplanowane działania, określone rezultaty oraz realne koszty realizacji, ujęte w adekwatnie skonstruowanym budżecie.

To już IX edycja programu grantowego pn. „Budujemy mosty”, którego celem jest wspieranie organizacji z terenu powiatu włocławskiego w inicjatywach na rzecz lokalnych społeczności, służących głównie przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych, podwyższaniu poziomu bezpieczeństwa publicznego, podwyższaniu poziomu wykształcenia mieszkańców oraz rozwojowi świadomości obywatelskiej, a także wzmacnianiu poczucia przynależności i integracji z lokalną społecznością.

O granty na realizację swoich projektów mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i ich oddziały terenowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, uczelnie wyższe publiczne, publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także koła gospodyń wiejskich i grupy nieformalne z całego powiatu włocławskiego.

Wniosek do programu należy złożyć on-line w Generatorze, który dostępny jest na stronie granty-fundacja.anwil.pl 

Termin zgłaszania inicjatyw upływa 18 czerwca br.